Bộ máy tổ chức

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Ban chủ nhiệm khoa có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của khoa, cụ thể như sau:

Sơ đồ tổ chức

Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Minh

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0903229933; Email: minhpv.haui@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đảm bảo chất lượng đào tạo; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo; tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức - người lao động và sinh viên trong khoa.

- Xây dựng chiến lược phát triển của khoa theo định hướng phát triển của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn của Khoa.

- Làm chủ tịch các hội đồng, Trưởng ban cố vấn học tập.

Sơ đồ tổ chức

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Quang Thuấn

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0912377008; Email: thuannq.haui@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác đào tạo thực hành và thực tập doanh nghiệp: Theo dõi lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nề nếp đào tạo thực hành thí nghiệm của khoa. Chuẩn bị vật tư tiêu hao phục vụ công tác thực hành thí nghiệm của các bộ môn.

- Phụ trách công tác ISO và 5S của khoa.

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp và Hội cựu sinh viên.

- Phụ trách các hoạt động văn hóa thể thao và truyền thông của đơn vị.

- Trực tiếp phụ trách: Bộ môn Hệ thống điện và Kỹ thuật nhiệt.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công

Sơ đồ tổ chức

Phó trưởng khoa: TS. Quách Đức Cường

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0918793004; Email: quachcuong304@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách công tác đào tạo lý thuyết: Theo dõi, lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của các bộ môn khi thực hiện các hoạt động đào tạo lý thuyết.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của khoa.

- Phụ trách công tác dự giờ, theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch thi nghiệp vụ sư phạm giỏi của khoa.

- Trực tiếp phụ trách Bộ môn Tự động hóa và Thiết bị điện.

GIÁO VỤ KHOA

Sơ đồ tổ chức

Giáo vụ: Cô Vũ Thị Lệ Hằng

VP: Tầng 5-A7; Điện thoại: 0906074592; Email: vuthilehang.haui@gmail.com

Nhiệm vụ chính:

- Nhập và lưu trữ điểm các học phần

- Tư vấn cho sinh viên học bù, học chuyển đổi, học bổ sung

- Theo dõi, báo cáo với Ban chủ nhiệm khoa tình hình điểm thi kết thúc các học phần (kể cả thực tập và đồ án tốt nghiệp)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CHUYÊN TRÁCH

Nhiệm vụ chính: Tổ chức quản lý, triển khai mọi mặt hoạt động của các lớp thuộc các hệ đào tạo của đơn vị.

Thông tin về giáo viên chủ nhiệmChủ nhiệm

Sơ đồ tổ chức

Thầy: Nguyễn Quang Huy

Tầng 5-A7; Điện thoại: 0914482696;

Email: huynguyenquang6674@gmail.com

Tất cả các lớp ĐH K13 và ĐH K15

Sơ đồ tổ chức

Thầy: Vũ Trường Sơn

Tầng 5-A7; Điện thoại: 0965761272;

Email: truongsonvu.haui@gmail.com

Tất cả các lớp ĐH K12 và ĐH K14

Sơ đồ tổ chức

Thầy: Trần Quyết Thắng

VP: tầng 5-A7; Điện thoại: 0913081697;

Email: quyettrant66@gmail.com

Tất cả các lớp Đại học liên thông và Cao đẳng

CÁC BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ môn, các trưởng bộ môn và của các giảng viên được ghi chi tiết tại “Bộ quy chế làm việc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” (Quyết định số 923 /QĐ-ĐHCN ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Khoa có 06 bộ môn chuyên môn, cụ thể như sau:

1) Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

Sơ đồ tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Trần Thủy Văn

Điện thoại: 0987871888; Email: tranthuyvan.haui@gmail.com

Phụ trách giảng dạy các học phần thuộc cơ sở ngành như: Nhập môn về kỹ thuật, Mạch điện, Thực hành điện cơ bản, Kỹ thuật điện,….

2) Bộ môn Tự động hóa

Sơ đồ tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Bùi Văn Huy

Điện thoại: 0977642225; Email: huybv.ac@gmail.com

Phụ trách giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Tự động hóa như: Điện tử công suất, Truyền động điện, Trang bị điện, Điều khiển lô-gic, Kỹ thuật robot, Tự động hóa quá trình công nghệ, Hệ SCADA-DCS,.…

2) Bộ môn Đo lường và điều khiển

Sơ đồ tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Văn Hùng

iện thoại: 0984811225; Email: Heroxp1812@gmail.com

Phụ trách giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Đo lường và điều khiển như: Kỹ thuật đo lường và cảm biến, Lý thuyết điều khiển tự động, Giải tích mạng và mô phỏng trên máy tính,.…

3) Bộ môn Thiết bị điện

Sơ đồ tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Văn Cường

Điện thoại: 0937171768; Email: cuongpv0610@gmail.com

Phụ trách giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Thiết bị điện như: Máy điện, Khí cụ điện,….

4) Bộ môn Hệ thống điện

Sơ đồ tổ chức

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Mạnh Quân

Điện thoại: 0936428889; Email: thayquan.haui@gmail.com

Phụ trách giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực hệ thống điện như: Hệ thống điện, Cung cấp điện, An toàn điện, Bảo vệ rơ le và tự động hóa hệ thống điện, Vận hành và điều khiển hệ thống điện; Chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện,....

5) Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

Sơ đồ tổ chức

Trưởng bộ môn: Thầy Phạm Thế Vũ

Điện thoại: 0963576868; Email: thevu0477@gmail.com

Phụ trách giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực kỹ thuật nhiệt như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật lạnh, Máy lạnh dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật điều hoà không khí, Kỹ thuật môi trường nhiệt lạnh, Tự động hoá hệ thống lạnh, Kỹ thuật sấy, Nhà máy nhiệt điện,.…

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cố vấn học tập và được quy định cụ thể tại “Quy định tổ chức, hoạt động công tác cố vấn học tập” (Quyết định số 1594/QĐ-ĐHCN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Ban cố vấn học tập của khoa Điện gồm 18 thành viên gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, tổ trưởng tổ giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa cùng các một số giảng viên của khoa.