HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN; ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU (DCS&SCADA)

Ngày 27&12&2019 tại Phòng hội thảo tầng 5 - Nhà A7, Khoa Điện chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề về: “Hệ thống điều khiển phân tán, điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (DCS&SCADA)”.

Xem thêm

Hội thảo khoa học chuyên đề: Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ và Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO

Ngày 19/3/2019 tại Phòng hội thảo tầng 5 - Nhà A7, Bộ môn Tự động hóa - Khoa Điện chủ trì tổ chức hội thảo khoa học với hai chuyên đề: “Sản phẩm & giải pháp ứng dụng IoT trong hệ thống SCADA quy mô nhỏ” và “Xây dựng đề cương chi tiết học phần DCS/SCADA theo CDIO”.

Xem thêm